พื้นที่โฆษณา

OKMD เตรียมจับมือ 3 พันธมิตรหลัก เร่งปั้นคน New gen เข้าสู่ตลาดทุน ตั้งเป้า Kick off คาราวานความรู้ทั่วประเทศ ในไตรมาส 4 ปี 2566

ข่าวการเงิน - Money News

แชร์หน้านี้

  • 5 ก.ย. 66
  • 304.8K
พื้นที่โฆษณา

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กรุงเทพฯ - สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน)ร่วมกับ3 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินการลงทุน ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทย เตรียมเสริมความรู้ เพิ่มทักษะ พัฒนาศักยภาพทางการเงินและการลงทุนเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ ให้พร้อมต่อยอดการลงทุนในอนาคตตั้งเป้าเปิด ‘โครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน’ในไตรมาส4ของปี2566คาดมีเยาวชนเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า3,000คน

ดร.ทวารัฐสูตะบุตรผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้หรือ OKMD กล่าวว่า“ด้วยภารกิจหลักของ OKMD ในการบริหาร และจัดการความรู้ของประเทศในยุคของการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนรู้จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ 4 ด้านหลักที่คนไทยทุกคนควรรู้คือ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน(Financial Literacy) สุขภาพและสาธารณสุข(Health Literacy) เทคโนโลยีดิจิทัล(Digital Literacy)และความยั่งยืน(Sustainable Literacy)จึงนับเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งที่กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDFเล็งเห็นความสำคัญร่วมกันในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย ในระดับมัธยมศึกษาที่มีอายุ13-18ปีทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้และทักษะการเงิน การลงทุนที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการต่อยอดไปสู่เข้าการลงทุนในตลาดทุนในอนาคต จึงได้เตรียมให้ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนตุลาคมนี้”

โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในครั้งนี้OKMDมีแผนงานที่จะบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วย งาน ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพและลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทักษะทางการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุนรวมทั้งเพื่อดำเนินการเชื่อมโยงและเพิ่มแหล่งเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการเงินการลงทุนในภูมิภาคร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค.และหน่วยงานที่สำคัญด้านการเงินการลงทุนอาทิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ

ด้าน ดร.พรชัยฐีระเวชผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้เปิดเผยหลังการหารือร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการส่งเสริมให้ความรู้ทางการเงินแก่เด็กและเยาวชนร่วมกับ OKMD ว่า“ประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การมีพฤติกรรมการใช้จ่ายและการก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ มีเงินออมไม่เพียงพอ มีความเสี่ยงทางการเงิน ไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่อย่างถ่องแท้ จึงไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือป้องกันตนเองจากการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางการเงินจึงเป็นแนวทางสำคัญในการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้คนไทยมีทักษะทางการเงินที่เพียงพอในการดำรงชีวิตประจำวัน สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบ เข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้ สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับตัวเอง และวางแผนบริหารจัดการการเงินของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และการร่วมมือกับ OKMD ในโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาค และบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุนเป็นอีกหนึ่งโครงการสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และเป็นไปตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะทางการเงินพ.ศ. 2565 – 2570เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน”

ดร.ทวารัฐสูตะบุตร กล่าวทิ้งท้ายว่า OKMD เชื่อว่าการสร้างโอกาสในการเข้าถึงความรู้และทักษะทาง ด้านการเงินในช่วงวัยเด็กและเยาวชน จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำให้คนไทยมีความรู้และระดับทักษะ ทางการเงินสูงขึ้นในทุกด้าน และเพียงพอสำหรับการบริหารจัดการเงินอย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้า หมาย มีการก่อหนี้และภาระหนี้ที่ไม่จำเป็นลดลง มีการออมเพิ่มขึ้น และมีการออมตามแผนทางการเงินและเป้าหมายในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง และแรงกดดันทางการเงิน ผ่านการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมตามแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ทั้งยังมีทักษะด้านการเงินดิจิทัล มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากการเงินดิจิทัลได้ รวมทั้งสามารถป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงหรือภัยที่เกิดจากการเงินดิจิทัลได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สำหรับรายละเอียดของโครงการคาราวานความรู้ตลาดทุนรุกสู่ภูมิภาคและบ่มเพาะต้นแบบคนรุ่นใหม่เข้าสู่ตลาดทุน จะประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดการองค์ความรู้โดยจัดทำหลักสูตรและชุดความรู้ให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การจัดสัมมนาและแถลงข่าวร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้าน Financial Literacy 3) การบ่มเพาะความรู้สร้างความรู้ ผ่านงานตลาดนัดความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ 8 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค 4) งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนความรู้ด้านการเงินการลงทุนผ่านตลาดทุน ประกอบด้วยมุมความรู้ และบอร์ดความรู้มีชีวิต 5) การบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมายเชิงลึก และการประกวดโครงงานวางแผนการเงินการลงทุน และ 6) งานเผยแพร่ความรู้เชิงรุกผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเร็วๆ นี้ ทาง www.okmd.or.th

******************

พื้นที่โฆษณา
ชอบหน้านี้?

แสดงความคิดเห็น

พื้นที่โฆษณา
พื้นที่โฆษณา
เว็บไซต์ ตรวจหวย ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล LotteryThai.in.th ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้โชคดีที่ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล (ตรวจหวย) ผ่านเว็บไซต์ของเราแล้วถูกรางวัล แต่หากท่านใดที่ไม่ถูกรางวัล อย่าได้เสียใจไป งวดหน้ายังมีโอกาสให้ลุ้นอีก ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือสังคมในการพัฒนาทางด้านต่างๆ

ข้อมูลผลรางวัลบนเว็บไซต์ของเรานั้นมีความถูกต้อง แต่ความผิดพลาดก็อาจเกิดขึ้นได้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของการให้บริการและการใช้งานผ่านระบบ Internet ดังนั้นเพื่อให้ผลการตรวจสอบที่ถูกต้องขอให้ท่านทำการตรวจสอบข้อมูลที่สมบูรณ์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง ตรวจหวย หรือ ดูเรียงเบอร์ (ใบตรวจหวย)

**เว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อการตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น มิได้มีการขายหรือจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเองแต่อย่างใด**